About Me

Over the last few decades I've spent a number of hours cooking for my family of 5. My husband is a retired bank Manager and my 3 boys are IIT graduates. Now I'm sharing my knowledge and thoughts to the world through this site. Whether you are a busy mom or a student learning to cook, you will find this blog helpful for cooking simple and easy to make food for yourself and the whole family. Hope you enjoy my recipe blog! I also love listening to devotional songs. Please browse through my devotional blogs to know more about them. I am always looking for ways to improve my blogs. Please leave your comments. If you like to see recipe of any particular dish or lyrics of a devotional song, please also let me know. Thanks for reading my blog.

Thursday, 9 August 2012

Krishna Ashtami SpecialKrishna Ashtottaram
ఓం కృష్ణాయ నమః
ఓం కమలనాథాయ నమః
ఓం వాసుదేవాయ నమః
ఓం సనాతనాయ నమః
ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః
ఓం పుణ్యాయ నమః
ఓం లీలామానుష విగ్రహాయ నమః
ఓం శ్రీవత్స కౌస్తుభధరాయ నమః
ఓం యశోదావత్సలాయ నమః
ఓం హరియే నమః                                        || 10 ||
ఓం చతుర్భుజాత్త చక్రాసిగదా నమః
ఓం సంఖాంబుజా యుదాయుజాయ నమః
ఓం దేవాకీనందనాయ నమః
ఓం శ్రీశాయ నమః
ఓం నందగోప ప్రియాత్మజాయ నమః
ఓం యమునావేగా సంహారిణే నమః
ఓం బలభద్ర ప్రియనుజాయ నమః
ఓం పూతనాజీవిత హరాయ నమః
ఓం శకటాసుర భంజనాయ నమః
ఓం నందవ్రజ జనానందినే నమః || 20 ||
ఓం సచ్చిదానంద విగ్రహాయ నమః
ఓం నవనీత విలిప్తాంగాయ నమః
ఓం నవనీత నటనాయ నమః
ఓం ముచుకుంద ప్రసాదకాయ నమః
ఓం షోడశస్త్రీ సహస్రేశాయ నమః
ఓం త్రిభంగినే నమః
ఓం మధురాకృతయే నమః
ఓం శుకవాగ మృతాబ్దీందవే నమః
ఓం గోవిందాయ నమః
ఓం యోగినాం పతయే నమః          || 30 ||
ఓం వత్సవాటి చరాయ నమః
ఓం అనంతాయ నమః
ఓం దేనుకాసురభంజనాయ నమః
ఓం తృణీ కృత తృణా వర్తాయ నమః
ఓం యమళార్జున భంజనాయ నమః
ఓం ఉత్తలోత్తాల భేత్రే నమః
ఓం తమాల శ్యామలాకృతియే నమః
ఓం గోపగోపీశ్వరాయ నమః
ఓం యోగినే నమః
ఓం కోటిసూర్య సమప్రభాయ నమః || 40 ||
ఓం ఇలాపతయే నమః
ఓం పరంజ్యోతిషే నమః
ఓం యాదవేంద్రాయ నమః
ఓం యదూద్వహాయ నమః
ఓం వనమాలినే నమః
ఓం పీతవాసనే నమః
ఓం పారిజాతపహారకాయ నమః
ఓం గోవర్ధనాచ లోద్దర్త్రే నమః
ఓం గోపాలాయ నమః
ఓం సర్వపాలకాయ నమః              || 50 ||
ఓం అజాయ నమః
ఓం నిరంజనాయ నమః
ఓం కామజనకాయ నమః
ఓం కంజలోచనాయ నమః
ఓం మధుఘ్నే నమః
ఓం మధురానాథాయ నమః
ఓం ద్వారకానాయకాయ నమః
ఓం బలినే నమః
ఓం బృందావనాంత సంచారిణే నమః
ఓం తులసీదామ భూషనాయ నమః    || 60 ||
ఓం శమంతక మణేర్హర్త్రే నమః
ఓం నరనారయణాత్మకాయ నమః
ఓం కుజ్జ కృష్ణాంబరధరాయ నమః
ఓం మాయినే నమః
ఓం పరమపురుషాయ నమః
ఓం ముష్టికాసుర చాణూర నమః
ఓం మల్లయుద్ద విశారదాయ నమః
ఓం సంసారవైరిణే నమః
ఓం కంసారయే నమః
ఓం మురారయే నమః                      || 70 ||
ఓం నారాకాంతకాయ నమః
ఓం అనాది బ్రహ్మచారిణే నమః
ఓం కృష్ణావ్యసన కర్శకాయ నమః
ఓం శిశుపాలశిచ్చేత్రే నమః
ఓం దుర్యోధనకులాంతకాయ నమః
ఓం విదురాక్రూర వరదాయ నమః
ఓం విశ్వరూపప్రదర్శకాయ నమః
ఓం సత్యవాచే నమః
ఓం సత్య సంకల్పాయ నమః
ఓం సత్యభామారతాయ నమః                         || 80 ||
ఓం జయినే నమః
ఓం సుభద్రా పూర్వజాయ నమః
ఓం విష్ణవే నమః
ఓం భీష్మముక్తి ప్రదాయకాయ నమః
ఓం జగద్గురవే నమః
ఓం జగన్నాథాయ నమః
ఓం వేణునాద విశారదాయ నమః
ఓం వృషభాసుర విద్వంసినే నమః
ఓం బాణాసుర కరాంతకృతే నమః
ఓం యుధిష్టిర ప్రతిష్టాత్రే నమః                    || 90 ||
ఓం బర్హిబర్హావతంసకాయ నమః
ఓం పార్ధసారధియే నమః
ఓం అవ్యక్తాయ నమః
ఓం గీతామృత మహొధదియే నమః
ఓం కాళీయ ఫణిమాణిక్య రంజిత
శ్రీ పదాంబుజాయ నమః
ఓం దామోదరాయ నమః
ఓం యజ్నభోక్ర్తే నమః
ఓం దానవేంద్ర వినాశకాయ నమః
ఓం నారాయణాయ నమః
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః                                      || 100 ||
ఓం పన్నగాశన వాహనాయ నమః
ఓం జలక్రీడా సమాసక్త నమః
ఓం గోపీవస్త్రాపహారాకాయ నమః
ఓం పుణ్యశ్లోకాయ నమః
ఓం తీర్ధకృతే నమః
ఓం వేదవేద్యాయ నమః
ఓం దయానిధయే నమః
ఓం సర్వతీర్ధాత్మకాయ నమః
ఓం సర్వగ్రహ రుపిణే నమః
ఓం పరాత్పరాయ నమః                                        || 108 ||శ్రీ నామభాగవతo

దశమస్మoధ:
ప్రార్ధనా
కృష్ణకృష్ణసుగుణాలయ        కృష్ణ
కృష్ణకృష్ణపరిపాలయ           కృష్ణ
పరమబ్రహ్మపరాత్పర         కృష్ణ
కాలదిగాద్యఖిలేశ్వర           కృష్ణ
శ్రీకలశాoభోధిశయిత           కృష్ణ
విధిభవముఖసురవరనుత  కృష్ణ
హిమకరకులసన్మoడన      కృష్ణ
దేవకతనయాన0దన          కృష్ణ
వసుదేవప్రియతనుభవ       కృష్ణ
దర్శితనిజపరవైభవ            కృష్ణ
శ్రీనoదవ్రజభూషణ              కృష్ణ
విరచితనానావిహరణ          కృష్ణ
న0దయశోదాతోషణ            కృష్ణ
కృతపూతనికామారణ         కృష్ణ
శకటాసురమదభoగద        కృష్ణ
దుష్టతృణావర్తార్తిద              కృష్ణ
దర్శితజఠరగవిష్టప             కృష్ణ
ధనదాత్మజవినిహితకృప     కృష్ణ
బృoదావనవనపావన          కృష్ణ
వత్సబకాసురవిశసన          కృష్ణ
అజగరరూపాఘాoతక         కృష్ణ
ప్రవిధృతనానాకారక            కృష్ణ
విస్మితవిధికృతసoస్తవ        కృష్ణ
ఖరధేనుకముఖదవదవ      కృష్ణ
కాళియభుజగవిమర్దన        కృష్ణ
తత్పత్నీరచితార్ధన              కృష్ణ
హేలాపీతదవానల              కృష్ణ
శమితప్రలoబదవానల        కృష్ణ
గోపీజనకృతవర్ణన               కృష్ణ
హృతరతగోపీసువసన         కృష్ణ
స్వీకృతవిప్రస్త్యర్పిత             కృష్ణ
ధృతగోవర్ధనపర్వత             కృష్ణ
నతాపురుహూతాభ్యర్ధిత     కృష్ణ
కృతనoదానయనాద్భుత    కృష్ణ
కృతగోపీజనవిధువన          కృష్ణ
కృతనిజరూపనిగూహన      కృష్ణ
గోపీగీతకృతార్ధన                 కృష్ణ
విశ్రాణితనిజదర్శన              కృష్ణ
కృతరాసజలక్రీడన               కృష్ణ
సుదర్శనశాపవిమోచన       కృష్ణ
శoఖచూడాసురఘాతక       కృష్ణ
గోపీవర్ణిత వేణుక                 కృష్ణ
దుష్టారిష్టానిష్టద                  కృష్ణ
కేశిమహాసురఖేదద             కృష్ణ
నారదగదితచికీర్షిత              కృష్ణ
భక్తాక్రూర ప్రవినుత              కృష్ణ
నిర్ణేజకసoహారక                 కృష్ణ
సుదామవాయకమోదక      కృష్ణ
కుబ్బామానసరoజక          కృష్ణ
క0సశరాసనభoజక            కృష్ణ
కువలాపీడనిపీడక              కృష్ణ
చాణూరాదినిపాతక             కృష్ణ
కoసమహాసురమారణ        కృష్ణ
కృతయాదవకులరక్షణ        కృష్ణ
విరచితనoదాశ్వాసన          కృష్ణ
శ్రితకాశీపుట భేదన             కృష్ణ
సమదినవగతాఖిలకల       కృష్ణ
మహానీయకలాకౌశల         కృష్ణ
సoహృతపoచజనాసుర      కృష్ణ
సoయమనీశకృతాదర        కృష్ణ
గురవేర్పితమృతహృతసుత కృష్ణ
తుష్టార్యార్యాణ్యనుమత       కృష్ణ
రచితోద్ధవసo ప్రేషణ            కృష్ణ
గోపీవర్ణితగుణగణ               కృష్ణ
భ్రామరగీతావర్ణిత               కృష్ణ
కుబ్జాసoగమమోదిత          కృష్ణ
అక్రూరాలయపావన            కృష్ణ
తత్కృతబహువిధపూజన    కృష్ణ
బోధితగజనగ రాధిప           కృష్ణ
జితమోచితమగధాధిప        కృష్ణ
కరవీరాధజపమారణ           కృష్ణ
గోమoతనగారోహణ             కృష్ణ
గరుడార్పితమకుటోజ్వల     కృష్ణ
మాగధబలతూలానల         కృష్ణ
విహితద్వారవతీపుర           కృష్ణ
భస్మీకృతయవనాసుర         కృష్ణ
ముచుకుoదమహీపావన     కృష్ణ
విహితపలాయనభావన       కృష్ణ
దగ్ధేద్రౌపునరాగత                 కృష్ణ
విజితవిగీతజరాసుత            కృష్ణ
కృతకృతవర్మప్రేషణ              కృష్ణ
రుక్మిణ్యాశాపూరణ               కృష్ణ
భామాకరపీడనకర               కృష్ణ
పార్ధార్ధేశ్రితగజపుర                కృష్ణ
విరచితసత్యాశ్వాసన             కృష్ణ
స్తీయుతపార్ధాలోకన              కృష్ణ
శతధన్వాహ్వయమారక        కృష్ణ
అపవాదపరీహారక                 కృష్ణ
ఇoద్రప్రస్థముదావహ             కృష్ణ
కృతమహిషీపాణిగ్రహ             కృష్ణ
కృతనరకాసురపoచత           కృష్ణ
హృతస్త్రీషోడశదశశత              కృష్ణ
జితశక్రముఖామరచయ         కృష్ణ
రచితామరతర్వానయ            కృష్ణ
ఖలపౌoడ్రకసoసూదన           కృష్ణ
రచితార్కగ్రహమానన             కృష్ణ
ఆనీతకృతాత్మాగ్రజ                 కృష్ణ
నర్మామోదితభీష్మజ              కృష్ణ
లబ్ధౌనేకతనూభవ                  కృష్ణ
నారదవీక్షితవైభవ                  కృష్ణ
పీడితరాజకృతార్ధన                కృష్ణ
కృతచేదిమహీపనిధన            కృష్ణ
సాల్వమహాసురవిశసన          కృష్ణ
వనగతపార్ధాశ్వాసన               కృష్ణ
నృగనృపదుర్గతిమోక్షణ          కృష్ణ
దర్శితహలధరబహుగుణ       కృష్ణ
శ్రుతదేవోరుముదావహ          కృష్ణ
కృతబహుళాశ్వానుగ్రహ         కృష్ణ
వృకభీతగిరీశావన                  కృష్ణ
భృగుకృతవక్షస్తాడన               కృష్ణ
శ్రుతిగీతాకృతసoస్తవ              కృష్ణ
కారితపార్ధమహాహవ              కృష్ణ
అభిషేచితధర్మాత్మజ              కృష్ణ
ధనదీకృతనిజసద్ద్విజ             కృష్ణ
ఆనీతసువిప్రార్ధక                   కృష్ణ
దoతవక్త్రాదిఖలాన్తక              కృష్ణ
రచిచితానేకవిహారక               కృష్ణ
సకలపుమర్ధాపాదక              కృష్ణ
కృష్ణకృష్ణసుగుణాలయ          కృష్ణ
కృష్ణకృష్ణపరిపాలయ             కృష్ణ

ప్రధమాదిస్కoధా:


శరగతదేవవ్రతనుత                కృష్ణ
కృతబహురూపవిచేష్టిత          కృష్ణ
కిటివరరూపవిధారక               కృష్ణ
ధృవబాలకపరిపాలక              కృష్ణ
భూగేళఖగోళాస్థిత                  కృష్ణ
దగ్దాజామిలదుష్కృత             కృష్ణ
కృతకాయాదవరక్షణ              కృష్ణ
గ్రాహగ్రస్తగజారణ                    కృష్ణ
రఘుకులయదుకులరoజక    కృష్ణ
ఉద్ధవతత్వావేదక                   కృష్ణ
ప్రళయపయోధిగబాలక          కృష్ణ
కృష్ణకృష్ణసుగుణాలయ           కృష్ణ
కృష్ణకృష్ణపరిపాలయ              కృష్ణ   

సమగ్రభాగవత్o:

శుకమునివర్ణితవర్ణక           కృష్ణ


దానవ్రతo:
 సత్యావిరచితవితరణ              కృష్ణ
అనుభూతతులారోపణ            కృష్ణ
భీష్మకతనయామోచిత            కృష్ణ
విస్మితసురవరబహునుత       కృష్ణ
దర్శితనిజతనుగౌరవ              కృష్ణ
ఖ్యాపితతులసీవైభవ               కృష్ణ
కృష్ణకృష్ణసుగుణాలయ            కృష్ణ
కృష్ణకృష్ణపరిపాలయ               కృష్ణ

దశావతారా:


రచితహృతామ్నాయానయ       కృష్ణ 
పృష్ఠధృతోచ్చశిలోచ్చయ           కృష్ణ
కృతహృతభూమివిధారణ          కృష్ణ
దుష్టహిరణ్యకమారణ                కృష్ణ
త్రిపదీమితభూయాచక              కృష్ణ
బాహుజకులసoహారక              కృష్ణ
దశముఖరావణమారణ             కృష్ణ
కoసమహాద్రివిదారణ                కృష్ణ
మోహాబ్ధినిపాతితఖల                కృష్ణ
శిక్షితదుర్నరపతికుల                కృష్ణ
కృష్ణకృష్ణసుగుణాలయ              కృష్ణ
కృష్ణకృష్ణపరిపాలయ                 కృష్ణ

భగవద్గీతా:


భగవద్గీతాగోచర                         కృష్ణ
యోగివ్రాతకృతాదర                    కృష్ణ   
గ్రoధకర్తృస్థలనామనీ:

కైరవిణీతీరాలయ                        కృష్ణ
లక్ష్మణాచార్యమహాశ్రయ              కృష్ణ
ప్రార్ధనా:
కృష్ణకృష్ణసుగుణాలయ                కృష్ణ
కృష్ణకృష్ణపరిపాలయ                   కృష్ణ

హరి: ఓ0 తత్సత్                 shree naamaBhaagavatha0


dhashamasma0Dha:
praarDhanaa

ktRShNaktRShNasuguNaalaya          ktRShNa
ktRShNaktRShNaparipaalaya            ktRShNa
paramabrahmaparaathpara                 ktRShNa
kaaladhigaadhyaKhilaeshvara             ktRShNa
shreekalashaa0BhoaDhishayitha
viDhiBhavamuKhasuravaranutha
himakarakulasanma0dana
dhaevakathanayaana0dhana
vasudhaevapriyathanuBhava
dharshithanijaparavaiBhava
shreena0dhavrajaBhooShaNa
virachithanaanaaviharaNa
na0dhayashoadhaathoaShaNa
ktRthapoothanikaamaaraNa
shakataasuramadhaBha0gadha
dhuShtathtRNaavarthaarthidha
dharshithajaTaragaviShtapa
DhanadhaathmajavinihithaktRpa
btR0dhaavanavanapaavana
vathsabakaasuravishasana
ajagararoopaaghaa0thaka
praviDhtRthanaanaakaaraka
vismithaviDhiktRthasa0sthava
KharaDhaenukamuKhadhavadhava
kaaLiyaBhujagavimardhana
thathpathneerachithaarDhana
haelaapeethadhavaanala
shamithaprala0badhavaanala
goapeejanaktRthavarNana
htRtharathagoapeesuvasana
sveektRthaviprasthyarpitha
DhtRthagoavarDhanaparvatha
nathaapuruhoothaabhyarDhitha
ktRthana0dhaanayanaadhBhutha
ktRthagoapeejanaviDhuvana
ktRthanijaroopanigoohana
goapeegeethaktRthaarDhana
vishraaNithanijadharshana
ktRtharaasajalakreedana
sudharshanashaapavimoachana
sha0Khachoodaasuraghaathaka
goapeevarNitha vaeNuka
dhuShtaariShtaaniShtadha
kaeshimahaasuraKhaedhadha
naaradhagadhithachikeerShitha
Bhakthaakroora pravinutha
nirNaejakasa0haaraka
sudhaamavaayakamoadhaka
kubbaamaanasara0jaka
ka0sasharaasanaBha0jaka
kuvalaapeedanipeedaka
chaaNooraadhinipaathaka
ka0samahaasuramaaraNa
ktRthayaadhavakularakShaNa
virachithana0dhaashvaasana
shrithakaasheeputa Bhaedhana
samadhinavagathaaKhilakala
mahaaneeyakalaakaushala
sa0htRthapa0chajanaasura
sa0yamaneeshaktRthaadhara
guravaerpithamtRthahtRthasutha
thuShtaaryaaryaaNyanumatha
rachithoadhDhavasa0 praeShaNa
goapeevarNithaguNagaNa
BhraamarageethaavarNitha
kubjaasa0gamamoadhitha
akrooraalayapaavana
thathktRthabahuviDhapoojana
boaDhithagajanaga raaDhipa
jithamoachithamagaDhaaDhipa
karaveeraaDhajapamaaraNa
goama0thanagaaroahaNa
garudaarpithamakutoajvala
maagaDhabalathoolaanala
vihithadhvaaravatheepura
BhasmeektRthayavanaasura
muchuku0dhamaheepaavana
vihithapalaayanaBhaavana
dhagDhaedhraupunaraagatha
vijithavigeethajaraasutha
ktRthaktRthavarmapraeShaNa
rukmiNyaashaapooraNa
Bhaamaakarapeedanakara
paarDhaarDhaeshrithagajapura
virachithasathyaashvaasana
stheeyuthapaarDhaaloakana
shathaDhanvaahvayamaaraka
apavaadhapareehaaraka
i0dhraprasThamudhaavaha
ktRthamahiSheepaaNigraha
ktRthanarakaasurapa0chatha
htRthasthreeShoadashadhashashatha
jithashakramuKhaamarachaya
rachithaamaratharvaanaya
Khalapau0drakasa0soodhana
rachithaarkagrahamaanana
aaneethaktRthaathmaagraja
narmaamoadhithaBheeShmaja
labDhaunaekathanooBhava
naaradhaveekShithavaiBhava
peeditharaajaktRthaarDhana
ktRthachaedhimaheepaniDhana
saalvamahaasuravishasana
vanagathapaarDhaashvaasana
ntRgantRpadhurgathimoakShaNa
dharshithahalaDharabahuguNa
shruthadhaevoarumudhaavaha
ktRthabahuLaashvaanugraha
vtRkaBheethagireeshaavana
BhtRguktRthavakShasthaadana
shruthigeethaaktRthasa0sthava
kaarithapaarDhamahaahava
aBhiShaechithaDharmaathmaja
DhanadheektRthanijasadhdhvija
aaneethasuvipraarDhaka
dha0thavakthraadhiKhalaanthaka
rachichithaanaekavihaaraka
sakalapumarDhaapaadhaka
ktRShNaktRShNasuguNaalaya
ktRShNaktRShNaparipaalaya

praDhamaadhiska0Dhaa:

sharagathadhaevavrathanutha
ktRthabahuroopavichaeShtitha
kitivararoopaviDhaaraka
DhtRvabaalakaparipaalaka
BhoogaeLaKhagoaLaasThitha
dhagdhaajaamiladhuShktRtha
ktRthakaayaadhavarakShaNa
graahagrasthagajaaraNa
raghukulayadhukulara0jaka
udhDhavathathvaavaedhaka
praLayapayoaDhigabaalaka
ktRShNaktRShNasuguNaalaya
ktRShNaktRShNaparipaalaya

samagraBhaagavath0:

shukamunivarNithavarNaka

dhaanavratha0:

sathyaavirachithavitharaNa
anuBhoothathulaaroapaNa
BheeShmakathanayaamoachitha
vismithasuravarabahunutha
dharshithanijathanugaurava
KhyaapithathulaseevaiBhava
ktRShNaktRShNasuguNaalaya
ktRShNaktRShNaparipaalaya

dhashaavathaaraa:

rachithahtRthaamnaayaanaya
ptRShTaDhtRthoachchashiloachchaya
ktRthahtRthaBhoomiviDhaaraNa
dhuShtahiraNyakamaaraNa
thripadheemithaBhooyaachaka
baahujakulasa0haaraka
dhashamuKharaavaNamaaraNa
ka0samahaadhrividhaaraNa
moahaabDhinipaathithaKhala
shikShithadhurnarapathikula
ktRShNaktRShNasuguNaalaya
ktRShNaktRShNaparipaalaya

Bhagavadhgeethaa:

Bhagavadhgeethaagoachara
yoagivraathaktRthaadhara

gra0DhakarthtRsThalanaamanee:

kairaviNeetheeraalaya
lakShmaNaachaaryamahaashraya

praarDhanaa:

ktRShNaktRShNasuguNaalaya
ktRShNaktRShNaparipaalaya

hari: oa0 thathsath


కృష్ణాష్టక0


వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూర మర్దనమ్ |
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ||
అతసీ పుష్ప సంకాశం హార నూపుర శోభితమ్ |
రత్న కంకణ కేయూరం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ||
కుటిలాలక సంయుక్తం పూర్ణచంద్ర నిభాననమ్ |
విలసత్ కుండలధరం కృష్ణం వందే జగద్గురమ్ ||
మందార గంధ సంయుక్తం చారుహాసం చతుర్భుజమ్ |
బర్హి పింఛావ చూడాంగం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ||
ఉత్ఫుల్ల పద్మపత్రాక్షం నీల జీమూత సన్నిభమ్ |
యాదవానాం శిరోరత్నం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ||
రుక్మిణీ కేళి సంయుక్తం పీతాంబర సుశోభితమ్ |
అవాప్త తులసీ గంధం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ||
గోపికానాం కుచద్వంద కుంకుమాంకిత వక్షసమ్ |
శ్రీనికేతం మహేష్వాసం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ||
శ్రీవత్సాంకం మహోరస్కం వనమాలా విరాజితమ్ |
శంఖచక్ర ధరం దేవం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ||
కృష్ణాష్టక మిదం పుణ్యం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్ |
కోటిజన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ||

KRISHNA ASHTAKAM – TELUGU

English Lyrics
vasudeva sutaṃ devaṃ kaṃsa cāṇūra mardanam |
devakī paramānandaṃ kṛṣṇaṃ vande jagadgurum ||
atasī puṣpa saṅkāśaṃ hāra nūpura śobhitam |
ratna kaṅkaṇa keyūraṃ kṛṣṇaṃ vande jagadgurum ||
kuṭilālaka saṃyuktaṃ pūrṇacandra nibhānanam |
vilasat kuṇḍaladharaṃ kṛṣṇaṃ vande jagadguram ||
mandāra gandha saṃyuktaṃ cāruhāsaṃ caturbhujam |
barhi piṃchāva cūḍāṅgaṃ kṛṣṇaṃ vande jagadgurum ||
utphulla padmapatrākṣaṃ nīla jīmūta sannibham |
yādavānāṃ śiroratnaṃ kṛṣṇaṃ vande jagadgurum ||
rukmiṇī keḷi saṃyuktaṃ pītāmbara suśobhitam |
avāpta tulasī gandhaṃ kṛṣṇaṃ vande jagadgurum ||
gopikānāṃ kucadvanda kuṅkumāṅkita vakṣasam |
śrīniketaṃ maheṣvāsaṃ kṛṣṇaṃ vande jagadgurum ||
śrīvatsāṅkaṃ mahoraskaṃ vanamālā virājitam |
śaṅkhacakra dharaṃ devaṃ kṛṣṇaṃ vande jagadgurum ||
kṛṣṇāṣṭaka midaṃ puṇyaṃ prātarutthāya yaḥ paṭhet |
koṭijanma kṛtaṃ pāpaṃ smaraṇena vinaśyati ||

No comments:

Post a Comment